"POSZUKIWANIE METOD PREWENCJI PRZEDWCZESNEGO KOŃCZENIA NAUKI NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH II"

SZKOLENIE W HISZPANII i WE WŁOSZECH

       

ZAGRANICZNE SZKOLENIA NAUCZYCIELI SOSW W SIERADZU W RAMACH ERASMUS+

W lutym 2019r. nauczyciele realizujący projekt "POSZUKIWANIE METOD PREWENCJI PRZEDWCZESNEGO KOŃCZENIA NAUKI NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH II" odbyli  dwa szkolenia  zagraniczne. Pierwsze pt. „ Creative method in special needs education” (03-09.02.2019r.) odbyło się w Barcelonie, drugie pt. Tackling Early School Leaving” (25.02.-01.03.2019) w Pisa. Zagraniczne szkolenia  stanowią realizację celu projektu, którym jest nauka zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki przez naszych uczniów. We Włoszech tematyka skupiała się na przyczynach  i skutkach przedwczesnego kończenia nauki (ESL), istniejących strategiach, politykach i środkach mających na celu zwalczanie tego zjawiska, a także na wypracowaniu metod wspierania nauczycieli  i uczenia się uczniów. Podczas szkolenia nacisk kładziony był również na umiejętności zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron - uczniów, szkoły, nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnych w celu stworzenia systemowego podejścia. Natomiast w Hiszpanii uczestnicy brali udział w zajęciach praktycznych, związanych z teatrem, grami i dramą. Uczyli się od siebie nawzajem, jak uatrakcyjnić ofertę edukacyjną placówki. Wizyty szkoleniowe odbywały się za pośrednictwem europejskich instytucji szkolących takich jak: Pricalica i Dorea. W szkoleniach uczestniczyli również nauczyciele innych krajów: ze Słowenii, Cypru, Niemiec, Chorwacji, Bułgarii, Hiszpanii, Serbii, z którymi podzieliliśmy się dobrymi praktykami oraz  merytorycznymi spostrzeżeniami i wnioskami. Projekt jest finansowany z Programu Erasmus+, współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej -nr umowy 2018-1-PL01-KA101-049152. Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników  w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.